top of page

ปั๊มสระว่ายน้ำ

ไม่ว่าจะเป็น
สระเล็ก กลาง
หรือใหญ่

ปั๊มสระว่ายน้ำก็สามารถทำงานได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำในสระว่ายน้ำขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่!

บำบัดเพื่อการผ่อนคลายจากสระว่ายน้ำ

ปั๊มสระว่ายน้ำสร้างการบำบัดเพื่อความผ่อนคลายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 

bottom of page